هامبورگ در زندگی  دیدگاها برای Perle II

Kontaktdaten

verikom – Verbund für
interkulturelle Kommunikation
und Bildung e.V.

Barbara Feige
feige@verikom.de

Daphne Hempel
hempel@verikom.de

verikom am Wohlerspark
Norderreihe 61
22767 Hamburg

Telefon 040 350 177 233
www.verikom.de

Chancen für Flüchtlinge

فرصت مناسب در محل پناهندگی

هامبورگ در زندگی  دیدگاها برای Perle II

ـ دیدگاها برای زندگی در هامبورگ، یک پروژه برای پناهندگان بزرگسال از تمام کشورها با اقامتنامه، Perle II پروژه  اقامتنامه نا مطمین یا اقامتنامه محدود بخاطر دلایل انسانی، میباشد.

میخواهد شامل شدن پناهندگان را در بازار کار آسانتر بسازد و پناهندگان را در بدست آوردن فرصت های برابر Perle II کمک کند. در یک تمرین و آموزش، این پروژه برای شما ارتباط  و مراوده را می آموزاند و کفایت و آمادگی شما را برای بازار کار بالا می برد.

  Perle II پناهندگان با مشاوره و آموزش در مورد شغل و کار در زندگی توسط ما حمایت می شوند. تمام برنامه های شبکه

مفت اند.

آموزش ارتباط و مراوده برای آماده شدن برای بازار کار در هامبورگ

(220 ساعت- یکبار در سال)verikom | PerLe II

کار محیط آلمانی در  Ÿ

استفاده از کامپیوترŸ

محاوره و صحبت در تیلیفون Ÿ

شناختن مهارتها و لیاقتهای خویشŸ

اهداف کاری و امکاناتŸ

رسمیت شناختن اسناد و مدارک خارجی  بهŸ

تاریخچه مختصر زندگی و درخواست نامهŸ

محاوره برای درخواستŸ

Praktikum    کمک برای یافتنŸ

Ausbildung  آمادگی برای گرفتن کار و Ÿ

طرح و راه اندازی برنامه ها برای شغل و کارŸ

 

برنامه های آموزشی برای آماده شدن برای بازار کار:

 (تقریبا 15 ساعت و سه بار در سال)

 

تجارب اول با کامپیوترŸ

یاد گرفتن تهیه و ترتیب تقاضانامه کارŸ

آموختن ارتباطاتŸ

آموختن طرز صحبتŸ

 

لطفا از طریق ایمیل یا تیلیفون با اشخاص زیر با ما وقت ملاقات بگذارید.

فرصت مناسب در محل پناهندگی یک پروژه مشترک

passage gGmbH
basis & woge e.V.

وGroßstadtmission

میباشد.verikom – Verbund für interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V.

میباشد.passage gGmbH هماهنگی این پروژه بدوش

Franziska Voges
Telefon 040 636 753 84
franziska.voges@passage-hamburg.de

 

 

تامین میشود.Freien und Hansestadt Hamburg  وEuropäischen Sozialfonds ES مصارف مالی این پروژه توسط

Das Projekt wird aus dem Europäischen Sozialfonds ESF und von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert
Europäischer Sozialfonfs ESF & Hamburg